Αντιστοιχίστε τους ήχους με τις εικόνες

Αντιστοίχιση

    
Σύρετε τη λέξη που ταιριάζει δίπλα στον ήχο που ακούσατε